laatst bijgewerkt: 26-11-2021

Algemene voorwaarden en huisregels voor vrijwilligers en deelnemers

Beste vrijwilliger en deelnemer,

U gaat werken bij dagbesteding Avalon. Om samen het werk goed te kunnen doen moeten er afspraken met u worden gemaakt. Hierbij treft u informatie aan over de voorwaarden en huisregels die gelden bij dagbesteding Avalon. Wij vertrouwen op een goede samenwerking met u.

Werktijden

Algemene werktijden van dagbesteding Avalon zijn van 09:00 tot 15:00. Tijdens het intakegesprek worden de werktijden in overleg met u besproken.

Weekend en feestdagen

In het weekend en op officiële feestdagen is dagbesteding Avalon gesloten.

Vakanties

Voor de vakanties en officiële feestdagen wordt u verwezen naar het jaarlijks overzicht vakanties en feestdagen.

Pauzes

De koffiepauze begint om 10.30 en eindigt om 11.00
De middagpauze begint om 12.15 en eindigt om 13.00.

Werkoverleg

De werkdag begint met een werkoverleg van 10 á 15 minuten.

Persoonlijke verzorging

Schone kleding. Goed gewassen en geschoren. Ongelakte nagels voor degenen die in de keuken werken.

Hygiëne

In de keuken werken volgens de Instructies Persoonlijke Hygiëne

Geluidsoverlast

Geen (geluids)overlast veroorzaken aan omwonenden.

GSM

  • GSM uitsluitend gebruiken in de pauzes.
  • Als je eet of drinkt GSM niet gebruiken en opbergen. Pas weer gebruiken als je gegeten en gedronken hebt. Dit geldt zowel in de koffie- als in de middagpauze.

Roken

Roken uitsluitend buitenshuis onder het afdak en in de pauzes.

Alcohol en drugs

Het in bezit hebben en/of gebruiken van alcohol of drugs is niet toegestaan.

Gedrag

  • We gaan respectvol met elkaar om. We behandelen elkaar correct en kwetsen elkaar niet.
  • Grof taalgebruik en gedrag om anderen moedwillig schade te berokkenen wordt niet toegestaan. Hieronder verstaan we o.a. vloeken, schelden, discriminatie, agressie, dreiging, intimidatie, ongewenste seksuele intimiteiten.

Ziekte

  • Thuis blijven bij diarree, besmettelijke ziekten en huidinfecties. Afmeldingen en de reden van de afmelding direct aan Avalon doorgeven.
  • Op Avalon ziekte en/of wondjes onmiddellijk melden. Dit ter voorkoming van infecties. Bij besmettingsgevaar naar huis.

Aanwezigheid

Dagbesteding Avalon vindt het belangrijk dat u aanwezig bent op de vooraf afgesproken tijden. Er kan een uitzondering gemaakt worden als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals ziekte. Bent u verhinderd dan vragen wij u om dit uiterlijk voor 8.00 uur ’s morgens door te geven via telefoonnummer 06-10669934

Beroepsgeheim

Dagbesteding Avalon heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van haar deelnemers. Wij zullen niet over deelnemers praten met mensen die niet bij dagbesteding Avalon betrokken zijn.

Privacy

Om het werkproces goed te kunnen laten verlopen heeft dagbesteding Avalon van u persoonsgegevens nodig. Uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor het werken bij Avalon worden gevraagd. Daarmee wordt gehandeld conform de wetgeving.

Klachten

Met klachten zich wenden tot Rosalien of Hans. Met elkaar zal naar een voor iedereen bevredigende oplossing worden gezocht.

Hans Harmse, Dagbesteding Avalon